شماره شبا چیست؟ | با اجرای تشکیل دهنده شماره شبا آشنا شوید

شماره شبا به صورت مخفف «شماره حساب بانکی ایرانیان» خیلی زود جای خود را در میان مشتریان سیستم بانکی کشور باز کرد.